درباره ما

انتشارات نظری توسط آقای جعفر حاجی کریم نظری در سال 1369 و در زمینه های نشر کتاب های عمومی ( اسلامی ، انسانی، سیاسی، تاریخی، علمی، ادبی، شعر، آموزشی، فنی ، کودک و نوجوان ، روان شناسی و…) شروع به فعالیت نمود و
هرساله با انتشار کتاب های بسیاری در هر زمینه و ذائقه سالم فکری به عنوان فعال ترین ناشر بخش خصوصی در کشور مطرح شده است.
این دفتر با درک واقعیت های موجود جامعه و با تشخیص و تحصین منابع و لوازم موجود و خط مشی و استراتژی از پیش تعیین شده به ترویج و ایجاد انگیزه کتابخوانی و نویسندگی پرداخته و با محدودیت های مالی خویش به حمایت از اهالی قلم و ایجاد جذابیت در نوشتن و اهداء ماهانه و سالانه کتاب به بخش های مختلف جامعه ، سعی در توسعه کتابخوانی نموده است و در این مسیر بیشتر از پیش به فعالیت خواهد پرداخت.